Obchodní podmínky

společnosti Okna Macek a.s., se sídlem Nádražní 1701, Dubňany, IČ: 26906724, zapsané v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, odd.  B, vložka 6522, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://eshop.oknamacek.cz.

Platnost: od 1. ledna 2022

Ke stažení:

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Okna Macek a.s., se sídlem Nádražní 1701, 696 03 Dubňany, IČ: 26906724, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6522, (dále jen „prodávající“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“), uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese https://eshop.oknamacek.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se vztahují i na případy, kdy kupujícím je právnická osoba či fyzická osoba, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (dále též jako „podnikatel“). Obchodní podmínky se vztahují i na případy, kdy kupujícím je spotřebitel, přičemž spotřebitelem je fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále též jako „spotřebitel“).

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce. Stejně tak veškerá jednání, směřující k uzavření kupní smlouvy a obchodních podmínek, vedou prodávající a kupující v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Pro uzavřenou smlouvu je však platné znění obchodních podmínek, které se stalo součástí uzavřené smlouvy, ledaže kupující bude se změnou obchodních podmínek souhlasit.

1.5. Součástí těchto obchodních podmínek, jako jejich příloha, je formulář odstoupení od kupní smlouvy

2. Zákaznický účet

2.1. Na základě registrace kupujícího, provedené na webové stránce, může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „zákaznický účet“). Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Webové rozhraní obchodu kupujícímu umožňuje provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v zákaznickém účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit zákaznický účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj zákaznický účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

2.6. Kupující bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 

3. Informace o zboží a cenách a uzavření kupní smlouvy

3.1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží, jeho hlavních vlastností a dostupnosti, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a souvisejících poplatků s balením zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

3.2. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží, uvedené ve webovém rozhraní obchodu, platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Zboží je doručováno pouze v rámci České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu (dále jen jako „objednávka“). Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží,
 • požadovaném způsobu doručení, místě a době dodání objednávaného zboží,
 • nákladech spojených s dodáním zboží,
 • osobě kupujícího (jméno a příjmení nebo název, bydliště nebo sídlo, telefonní číslo, e-mailovou adresu, IČ, DIČ).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.6. Odeslání objednávky se považuje za takové jednání kupujícího, které nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny a způsob doručení zboží, a je
pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

3.7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zaslána kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.11. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho elektronickou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na elektronickou adresu prodávajícího.

3.12. Zboží je kupujícímu dodáno:

 • na adresu určenou kupujícím v objednávce,
 • prostřednictvím sítě výdejních míst „Zásilkovna“,
 • nebo osobním odběrem v provozovně prodávajícího.

3.13. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

3.14. Povrchy, barvy a imitace dřeva, zobrazené v katalogu e-shopu, jsou pouze orientační z důvodu omezených možností jejich reprodukce v elektronické podobě. Vzorky materiálů jsou k nahlédnutí v sídle společnosti Okna Macek a.s. na adrese Nádražní 1701, 696 03 Dubňany v provozní době uvedené na https://eshop.oknamacek.cz.

3.15. Součástí zboží nejsou dekorace a doplňky, vyobrazené na fotografiích v katalogu e-shopu společně s nabízeným zbožím. 

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • 4.1.1. v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru zboží v provozovně prodávajícího,
 • 4.1.2. v hotovosti nebo platební kartou při dodání zboží (tzv. na dobírku) na místo určené kupujícím,
 • 4.1.3. bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 162220612/0600, vedený u MONETA Money Bank a.s., který je určen pro platby pouze v českých korunách,
 • 4.1.4. bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího - IBAN: CZ38 0600 0000 0001 9442 9429, SWIFT: AGBACZPP, vedený u MONETA Money Bank a.s, který je určen pro platby pouze v eurech,
 • 4.1.5. on-line platbou platební kartou prostřednictvím platební brány GoPay,
 • 4.1.6. on-line převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány GoPay,
 • 4.1.8. okamžitou platbou prostřednictvím elektronické peněženky Apple Pay,
 • případně jiným způsobem, který je možný zvolit ve webovém rozhraní (v košíku).

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku, jakož i v případě platby platební kartou při převzetí zboží od řidiče, je kupní cena splatná před převzetím zboží. V ostatních případech je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy, kdy zboží v tomto případě bude kupujícímu připraveno k odběru nebo odesláno až po zaplacení celé kupní ceny na účet prodávajícího.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen při úhradě kupní ceny zboží uvést variabilní symbol platby, který bude zaslán s potvrzením objednávky na elektronickou adresu kupujícího. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu nebo jinou obdobnou platbu, pokud není dále stanoveno jinak. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího je objednáváno zboží, které bylo upraveno dle přání kupujícího, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení §219 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Prodávající je oprávněn, zejména v případě úhrady ceny zboží dle článku 4.1.3. až 4.1.7. obchodních podmínek, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat a sčítat.

4.9. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím.

4.10. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad (fakturu nebo prodejku), který předá kupujícímu při předání zboží. Doklady a faktury budou vystaveny pouze na fakturační adresu, uvedenou v objednávce a částku uvedenou v kupní smlouvě. Jakékoliv dodatečné změny v dokladech a fakturách nejsou možné.

4.11. Podle zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Současně je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak do 48 hodin.

4.12. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil. 

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodů, které stanoví zákon.

5.2. Kupující, který není spotřebitel, je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodů, které stanoví zákon.

5.3. Kupující, který je spotřebitel, bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (tzn. že byly dodány na základě telefonické, e-mailové nebo písemné objednávky zákazníka nebo objednány prostřednictvím konfigurátoru v e-shopu), od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.4. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.3. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do třiceti (30) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Případné odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího musí být prodávajícímu oznámeno písemně, na adresu jeho sídla či provozovny doporučeným dopisem. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat i na adresu elektronické pošty prodávajícího.

5.5. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

5.6. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující, který je spotřebitel, využít vzorový formulář k odstoupení od kupní smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách (viz. odstavec 13.9). Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře. Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy naleznete na https://eshop.oknamacek.cz.

Na naší webové stránce https://eshop.oknamacek.cz může kupující rovněž elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy. Využije-li kupující této možnosti, obratem mu bude zasláno potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.

5.7. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na adresu Okna Macek a.s., Nádražní 1701, 69603 Dubňany. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.8. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

5.9. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

5.10. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.11. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné, s příslušenstvím a návody, v původním stavu a je-li to možné, v původním obalu. Při zasílání zboží prostřednictvím přepravce je kupující povinen zabezpečit zboží tak, aby nedošlo k jeho poškození v průběhu přepravy. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.12. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

5.13. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. Osobní odběr na provozovně Nádražní 1701, 696 03 Dubňany

 • O připravení zboží k odběru budete vždy informováni e-mailem nebo telefonicky.
 • V případě platby v hotovosti nebo kartou na provozovně vám bude zboží předáno po zaplacení.
 • V případě platby podle odstavců 4.1.3. až 4.1.7. bude příprava zboží započata po obdržení platby.

6.2. Doprava Okna Macek

 • Dodání je prováděno našimi vlastními vozidly na adresu místa dodání, uvedenou v objednávce.
 • Pro dodání zboží na místo určené kupujícím v objednávce je nutné, aby byla v místě zpevněná přístupová cesta, a není-li zboží z tohoto důvodu možné dodat, nese další náklady s dodáním spojené kupující.
 • Pokud kupující v objednávce neobjednal jinak, prodávající dodává zboží před dům. Prodávající dodává zboží vyložením z auta v místě jeho zastavení, nezajišťuje odnos zboží do domu ani vynášku do patra. Vykládka zboží může vyžadovat asistenci příjemce.
 • Kupující je povinen zajistit, aby v místě dodání zboží, tj. v místě zastavení vozidla, byl dostatek místa pro zaparkování a pro běžné dodání a vyložení zboží. Kupující je také povinen zajistit dostatečný počet osob k vyložení a výnosu dodaného zboží, pokud si kupující v objednávce neobjednal jinak.
 • Při převzetí zboží od našeho řidiče je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit řidiči. V případě shledání porušení obalu, svědčícího o neoprávněném porušení zásilky, nemusí kupující zásilku od řidiče převzít.

6.3. Zaslání prostřednictvím České pošty

 • Tímto způsobem lze zasílat pouze vybrané druhy zboží (především doplňky nebo příslušenství).
 • Podmínky dodání se řídí Poštovními podmínkami České pošty, s.p.
 • Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit pracovníkovi České pošty.

6.4. Zaslání prostřednictvím DPD

 • Tímto způsobem lze zasílat pouze vybrané druhy zboží (především malé zásilky).
 • Podmínky dodání se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Direct Parcel Distribution CZ s.r.o.
 • Při převzetí zboží od řidiče DPD je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit řidiči.

6.5. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.6. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.7. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.8. Zboží je dodáváno pouze do České republiky.

6.9. V případě, že kupující zboží nepřevezme (odmítne převzít při doručení, nevyzvedne zásilku na poště nebo výdejním místě Zásilkovny nebo není přítomen na místě doručení v době předem dohodnutého dne a času doručení), je prodávající oprávněn vyžadovat zaplacení náhrady nákladů vynaložených na toto marné doručení, ve výši stanovené dále v tomto odstavci. Výše nákladů na doručení je stanovena paušálně ve výši 500 Kč za každé jedno doručení. 

7. Skladování a montáž

7.1. Zboží se prodává zpravidla jako kompletní, některé druhy zboží je však potřeba sestavit z více dílů.

7.2. Prodávající neprovádí montáž a instalaci zboží.

7.3. Kupující uskladní zboží určené k montáži a instalaci, včetně všech potřebných dílů, v dobrém, nepoškozeném a kompletním stavu v takovém prostředí, aby nedošlo k jeho poškození (např. zvýšenou vlhkostí apod.), a to až do doby montáže a instalace. Montáž a instalace zboží nechť je prováděna odborně kvalifikovanou osobou.

7.4. U zakoupeného zboží je přiložen návod k montáži, použití a údržbě. Výjimkou jsou prvky s jednoduchou instalací, které jsou dodávány bez návodu k montáži. Návody je možné také stáhnout na stránkách e-shopu v elektronické podobě u daného zboží, případně v sekci "Ke stažení".

7.5. Kupující je povinen manipulovat se zakoupeným zbožím, skladovat je, smontovat, nainstalovat a používat tak, aby nedošlo k jeho poškození, ani k ohrožení majetku nebo zdraví.

7.6. Pokud je nutné zboží připevnit (např. do ostění, podlahy nebo ke stropu), je kupující povinen zajistit si toto připevnění vč. příslušného materiálu (např. hmoždinky a šrouby vhodné pro konkrétní druh zdiva apod.) na vlastní náklady, tento materiál není součástí balení (pokud u daného výrobku není uvedeno jinak).

7.7. Prodávající nenese zodpovědnost za to, pokud nebude možné zboží skutečně instalovat, upevnit či zavěsit v prostorách k tomu kupujícím určených (např. z důvodu nerovností podlahy, stropu, ostění nebo nevhodného materiálu stěn a také nevhodných rozměrů stavebních otvorů). Tuto odpovědnost nese kupující.

7.8. Prodávající neodpovídá za povinnosti kupujícího související s nákupem zboží (např. zakoupení dostatečného množství zboží, všech potřebných součástí k provedení montáže a instalace apod.).

7.9. Prodávající dále nenese zodpovědnost za poškození zboží, způsobené kupujícím při jakékoliv manipulaci se zbožím, skladováním, montáží, instalací, používáním a nedodržením návodu k montáži, obsluze a údržbě.

7.10. Likvidaci obalů a dalšího odpadu, vzniklého v souvislosti s dodáním, montáží a instalací zakoupeného zboží zajišťuje vždy kupující. 

8. Práva z vadného plnění

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícím prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí (u vybraného zboží je tato doba prodloužena, konkrétní délka je vždy uvedena u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu). Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Na zboží z výkupu není záruka poskytována, protože se jedná o zboží použité, celkově opotřebené a s vadami, avšak mechanicky funkční. Zboží je prodáváno v takovém stavu, jak byly vykoupeno. Zboží z výkupu/bazaru nemá vlastnosti zboží nového a nesplňuje požadavky nových norem a nařízení! Toto zboží je v katalogu internetového obchodu jasně označeno příznakem „VÝKUP/BAZAR“ a v popisu obsahuje informaci, že na něj není poskytována záruka.

8.4. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

 • výměnu za nové zboží,
 • opravu zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupit od smlouvy.

8.5. Volbu způsobu reklamace má kupující.

8.6. Kupující má právo odstoupit od smlouvy:

 • pokud má zboží podstatnou vadu,
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
 • při větším počtu vad zboží.

8.7. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

8.8. Reklamaci lze uplatnit písemně nebo osobně v sídle společnosti Okna Macek a.s., Nádražní 1701, 696 03 Dubňany nebo vyplněním formuláře, který naleznete na https://eshop.oknamacek.cz.

8.9. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

8.10. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

8.11. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit.

8.12. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

8.13. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

8.14. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby. 

9. Další práva a povinnosti smluvních stran

9.1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

10. Ochrana osobních údajů

Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR). Svou informační povinnost prodávající vůči kupujícímu plní a více informací k tomuto zpracování najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů, které naleznete na https://eshop.oknamacek.cz.

11. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

11.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení souvisejících se zbožím, službami nebo závodem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího, pokud v rámci objednávky zvolí, že chce odebírat newslettery.

11.2. Při prvním otevření webových stránek prodávajícího bude kupující vždy informován o používání cookies a má možnost se rozhodnout, zda svůj souhlas udělí či nikoliv. Kupující si také přímo ve svém zařízení může upravit nastavení webového prohlížeče pro webové stránky, kde může cookies omezit nebo zcela zablokovat. Všechny moderní prohlížeče mají ve výchozím nastavení cookies automaticky nastaveny jako aktivní, pokud nebylo zvoleno jinak. Jsou-li cookies v prohlížeči povoleny, považuje se to za udělení souhlasu s ukládáním cookies. 

12. Doručování

12.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména odstoupení od kupní smlouvy, se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany (uvedenou v těchto obchodních podmínkách či na webové stránce v případě prodávajícího, v případě kupujícího pak uvedenou v objednávce či uživatelském účtu kupujícího).

12.2. Zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb se považuje za došlou druhé smluvní straně třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání.

12.3. Smluvní strany mohou běžnou korespondenci také vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího. 

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

13.3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafiky, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

13.4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

13.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

13.6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

13.8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který naleznete na https://eshop.oknamacek.cz.

13.9. Kontaktní údaje prodávajícího:

 • adresa pro doručování Okna Macek a.s., Nádražní 1701, 696 03 Dubňany,
 • adresa elektronické pošty eshop@oknamacek.cz, telefon +420 518 307 516.

13.10. Kupující byl seznámen a souhlasí s obsahem těchto obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2022.

 

V Dubňanech dne 31. prosince 2021

Libor Macek, člen představenstva