Obchodní podmínky

 

Níže naleneznete celé znění obchodních podmínek a také si můžete stáhnout formulář pro případ odstoupení od smlouvy a prohlášení o ochraně osobních údajů.

Formulář odstoupení od kupní smlouvy_C02

Prohlášení o ochraně osobních údajů

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti Okna Macek a.s.,

se sídlem Nádražní 1701, 696 03 Dubňany,

identifikační číslo: 26906724,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6522

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://eshop.oknamacek.cz

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Okna Macek a.s., se sídlem Nádražní 1701, 696 03 Dubňany, IČ: 26906724, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6522, (dále jen „prodávající“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“), uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese http://eshop.oknamacek.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se vztahují i na případy, kdy kupujícím je právnická osoba či fyzická osoba, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (dále též jako „podnikatel“).

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Pro uzavřenou smlouvu je však platné znění obchodních podmínek, které se stalo součástí uzavřené smlouvy, ledaže kupující bude se změnou obchodních podmínek souhlasit.

1.6. Součástí těchto obchodních podmínek je Návod k použití a údržbě, Reklamační řád, Prohlášení o vlastnostech zboží a Formulář odstoupení od kupní smlouvy.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Webové rozhraní obchodu kupujícímu umožňuje provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o technických parametrech zboží, specifikaci zboží a ceny zboží včetně doplňků a příslušenství zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a nákladů spojených s balením zboží. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3 Uvedené příslušenství zboží (krytky, kliky, hmoždinky a kotvy) je zahrnuto v ceně zboží. Kupující může ke zboží objednat i volitelné doplňky z nabídky, tyto doplňky zboží však musejí být v objednávce výslovně uvedeny. Uvedené volitelné doplňky zboží jsou taktéž zahrnuty v ceně zboží, pokud nejsou tyto doplňky objednávány samostatně. Další doplňky (vnitřní parapety, venkovní parapety) nejsou volitelným doplňkem zboží a dodávají se na přání kupujícího. Dodávka nevolitelných doplňků na přání kupujícího není zahrnuta v ceně zboží.

3.4. Rozměry plastových a hliníkových oken a dveří, dřevěných vstupních dveří, vedlejších dveří a dvoukřídlých garážových vrat jsou uvedeny včetně rámů (zárubní) bez podkladového profilu. Rozměry dřevěných oken a balkonových dveří jsou uvedeny včetně rámů (zárubní) s podkladovým profilem. Plastová, dřevěná a hliníková okna a dveře, vedlejší dveře a dvoukřídlá garážová vrata jsou dodávány vždy včetně rámů (zárubní). Rozměry interiérových dveří jsou uvedeny jako šířka a výška průchodu a jejich obložkové zárubně jako šířka a výška průchodu a šířka ostění. Rozměry jsou vždy uvedeny na Webovém rozhraní a jsou uváděny v milimetrech (mm).

3.5 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.6. V případě prodeje bazarového zboží, zboží s vadou nebo zboží, jehož užitné vlastnosti jsou jinak omezeny, prodávající na tyto skutečnosti kupujícího předem upozorní na webovém rozhraní v oddělené sekci od ostatního zboží.

3.7. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • 3.7.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • 3.7.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • 3.7.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „objednávka“).

3.8. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.9. Odeslání objednávky se považuje za takové jednání kupujícího, které nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny a způsob doručení zboží, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

3.10. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.11. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.12. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů. Veškeré požadavky kupujícího neobsažené v objednávce prostřednictvím formuláře nemusí být prodávajícím akceptovány. Navýšení počtu zboží může být provedeno formou objednávky (uzavření další kupní smlouvy).

3.13. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.14. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

3.15. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby, za kterou jsou kupujícímu uvedené služby jejich poskytovatelem poskytovány.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • 4.1.1. v hotovosti v provozovně prodávajícího v případě osobního odběru zboží,
 • 4.1.2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce - pouze v České republice,
 • 4.1.3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 162220612/0600, vedený u GE Money Bank (dále jen „účet prodávajícího“) - platba pouze v českých korunách,
 • 4.1.4. bezhotovostně platební kartou,

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Náklady spojené s balením zboží jsou již zahrnuty v ceně zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen při úhradě kupní ceny zboží uvést variabilní symbol platby, který mu bude zaslán s potvrzením objednávky na elektronickou adresu kupujícího. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Zboží bude expedováno kupujícímu až po připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího.

4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7. Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu vystaví daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Doklady a faktury budou vystaveny pouze na fakturační adresu, uvedenou v objednávce a částku uvedenou v kupní smlouvě. Jakékoliv dodatečné změny v dokladech a fakturách nejsou možné.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Případné odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího musí být prodávajícímu oznámeno písemně, nejlépe na adresu jeho sídla či provozovny doporučeným dopisem. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat i např. na elektronickou adresu prodávajícího.

5.2. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodů, které stanoví zákon.

5.1. Případné odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího musí být prodávajícímu oznámeno písemně, nejlépe na adresu jeho sídla či provozovny doporučeným dopisem. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat i např. na elektronickou adresu prodávajícího.

5.2. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodů, které stanoví zákon.

5.3.Je-li kupujícím spotřebitel, může odstoupit od kupní smlouvy do 30 dní ode dne převzetí zboží, a to písemným oznámením odeslaným prodávajícímu alespoň poslední den lhůty pro odstoupení. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

5.4. Je-li kupujícím podnikatel, může odstoupit od kupní smlouvy v souladu s platnou právní úpravou, a to písemným oznámením odeslaným prodávajícímu. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

5.5. Kupující je v případě odstoupení od kupní smlouvy povinen nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení, zaslat zboží zpět prodávajícímu, případně zvolit jiný způsob vrácení zboží (např. předání v provozovně prodávajícího). Kupující nese v případě odstoupení od kupní smlouvy náklady spojené se zpětným zasláním zboží prodávajícímu. Jestliže nemůže být zboží vráceno prodávajícímu pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, nese kupující i tyto náklady spojené s navrácením zboží.

5.6. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, včetně jeho funkčnosti.

5.7. Prodávající je v případě odstoupení od kupní smlouvy povinen vrátit kupujícímu uhrazenou kupní cenu zboží v plné výši, včetně nákladů spojených s balením a dodáním zboží. Je-li kupujícím podnikatel, je prodávající povinen vrátit podnikateli kupní cenu, včetně souvisejících nákladů, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy obdržel vrácené zboží. Je-li kupujícím spotřebitel, vrátí mu prodávající kupní cenu, včetně souvisejících nákladů, do 14 dnů od odstoupení a stejným způsobem, jakým kupní cenu prodávající od spotřebitele přijal, či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady.

Odstoupí-li podnikatel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijatou kupní cenu podnikateli dříve, než mu podnikatel zboží vrátí v bezvadném stavu.

 

5.9. Prodávající má nárok na úhradu škody vzniklé na zboží a je oprávněn tuto škodu jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Předchozí věta se v případě, kdy je kupujícím spotřebitel, uplatní jen tehdy, když škoda na zboží vznikla v rozsahu dle bodu 5.6. těchto obchodních podmínek.

5.10. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném porušení zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ a ze záruky ZA JAKOST

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění a ze záruky za jakost se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží má při převzetí vlastnosti ujednané v kupní smlouvě, zejména že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • 7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, takové vlastnosti, které prodávající na webové stránce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prováděné prodávajícím,
 • 7.2.2. je zboží v ujednané jakosti a provedení a je způsobilé sloužit účelu, k němuž zboží obvykle slouží,
 • 7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • 7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství a míře a
 • 7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům dle právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení (bazarové zboží), kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Je-li kupujícím spotřebitel a projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5. Vadu, na níž se vztahuje odpovědnost prodávajícího za vady, musí kupující oznámit V případě bazarového zboží je spotřebitel povinen oznámit vadu, na níž se vztahuje odpovědnost prodávajícího za vady, do 12 měsíců od převzetí zboží, podnikatel je povinen oznámit vadu bazarového zboží, na níž se vztahuje odpovědnost prodávajícího za vady, do ………… měsíců od převzetí zboží. Bude-li se jednat o skrytou vadu, tj. vadu, kterou nelze při řádné prohlídce zboží zjistit, na níž se vztahuje odpovědnost za vady, musí ji kupující oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání zboží kupujícímu (v případě, kdy je zboží dle objednávky odesíláno, běží dvouletá lhůta od dojití do místa určení).

7.6.Prodávající poskytuje na dodávané zboží, doplňky a příslušenství, vyjma bazarového zboží, záruční dobu v těchto délkách:

 • 7.5.1. Plastová a dřevěná okna a dveře: 5 let, dveřní kování, zámky a veškeré doplňky a příslušenství: 2 roky,,
 • 7.5.2. Hliníková okna a dveře: 5 let, dveřní kování, zámky a veškeré doplňky a příslušenství: 2 roky,
 • 7.5.3. Interiérové dveře a zárubně: 2 roky na vše,
 • 7.5.4. Garážová vrata: 5 let na garážová vrata, 2 roky na průmyslová vrata, 2 roky na pohony a příslušenství,
 • 7.5.5. Vedlejší dveře a dvoukřídlá vrata: 2 roky na vše,
 • 7.5.6. Veškeré elektrické a elektronické díly výrobků a jejich součásti: 2 roky.

7.6. Vadu zboží, na kterou se vztahuje záruka, musí spotřebitel vytknout prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost si zboží prohlédnout a vadu zjistit, nejpozději však v reklamační lhůtě určené délkou záruční doby.

7.7. Práva z vadného plnění a ze záruky za jakost uplatňuje kupující u prodávajícího v kterékoli provozovně, v níž je přijetí oznámení (reklamace) možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, na emailové adrese prodávajícího [e-shop@oknamacek.cz, případně i v sídle nebo místě podnikání prodávajícího.

 

7.8. Za okamžik uplatnění práva z vadného plnění a ze záruky za jakost se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího oznámení o jejich uplatnění (reklamaci zboží). Pokud nebude možné vadné zboží vzhledem k jeho povaze předat prodávajícímu k posouzení vady, bude po dohodě prodávajícího a kupujícího stanoveno datum pro posouzení, zdokumentování, a případné vyřešení vady v místě, kde se zboží nachází, reklamačním technikem prodávajícího. Za tímto účelem je kupující povinen umožnit prodávajícímu nebo jím pověřené osobě ve stanovený den a čas přístup k místu, kde se zboží nachází, a vytvořit mu odpovídající podmínky pro posouzení oprávněnosti oznámené vady. Nebude-li tato prohlídka umožněna, nemůže být reklamace vyřízena ve lhůtě podle bodu 7.14., proto se doba pro vyřízení reklamace prodlužuje o dobu prodlení kupujícího s poskytnutím nezbytné součinnosti.

7.9. Kupující by měl při oznámení vady uvést své jméno a příjmení, adresu, číslo kupní smlouvy, telefonní číslo, popis, o jakou vadu se jedná a jak se projevuje, je-li kupujícím spotřebitel, pak i způsob odstranění vady dle bodu 7.10. Je-li kupujícím podnikatel, uvede, zda požaduje opravu zboží nebo v souladu s těmito obchodními podmínkami slevu z ceny.

7.10. Je-li kupujícím spotřebitel, je v případě uplatnění práva z odpovědnosti za vady či záruky za jakost v souladu s § 2169 občanského zákoníku oprávněn požadovat zejména bezplatné odstranění vady. Prodávající upozorňuje kupujícího - spotřebitele, že v souladu s § 2169 občanského zákoníku je výměna zboží nebo jeho části ve většině případů zcela neúměrná povaze vady, a proto není nárok na její odstranění formou dodání nového zboží či jeho části, ale pouze na jeho opravu. Spotřebitel je dále oprávněn požadovat výměnu zboží, či jeho části, pokud je dle § 2169 občanského zákoníku výměna přiměřená povaze vady. Není-li v tomto případě výměna fakticky možná z důvodů na straně prodávajícího, může kupující - spotřebitel od kupní smlouvy odstoupit. Výměnu zboží, či jeho části, je možné požadovat také v případě, kdy pro opakovaný výskyt vad nebo pro větší počet vad nelze zboží řádně užívat. Spotřebitel je také oprávněn požadovat přiměřenou slevu. Výši slevy určuje zhotovitel na základě interního odborného posouzení.

 

7.12. Je-li kupujícím podnikatel, může být sleva na zboží poskytnuta pouze v případě, že zboží nebylo dodáno ve specifikaci, rozměrech a kvalitě dle kupní smlouvy a dalších dokumentů, ale kupující - podnikatel si je přesto chce nechat. Taková sleva je možná pouze do 10 % z celkové kupní ceny neshodného zboží. Poskytnutí této slevy se považuje za kladné vyřízení reklamace vady.

7.13. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu z odpovědnosti za vady nebo záruční vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.

7.14. Prodávající odstraňuje vady na své náklady. Prodávající vyřídí reklamaci kupujícího a odstraní reklamované vady nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající a kupující nedohodnou na delší lhůtě.

7.15. Prodávající neodpovídá za zhoršení vady nebo vznik škod způsobených neoznámením reklamace bez zbytečného odkladu poté, kdy měl kupující možnost si zboží prohlédnout a vadu zjistit, ani za vznik škod způsobených používáním zboží s vadami. Kupující je povinen provést nezbytná opatření vedoucí k zabránění vzniku dalších škod.

7.16. Reklamace rosení skel, rámů, prahů, kování, doplňků a příslušenství zevnitř místnosti nebo zvenčí nelze uznat jako vady - jedná se o fyzikální jev způsobený místními podmínkami (více informací na obchodních místech prodávajícího či na webové stránce), kromě rosení uvnitř izolačního skla, kdy se jedná o vadu skla.

7.17. Možná světlost a tmavost povrchové úpravy zboží v provedení dřeva nebo dýhy mající za následek dojem, že zboží se skládá z více barevných odstínů nelze uznat jako vadu, neboť se nejedná o vadný způsob provedení povrchové úpravy. Tato možná změna je způsobena rozdílnou strukturou a hustotou dřevin, přičemž tato jejich rozdílnost nejde přesně určit před zahájením povrchové úpravy.

7.18. Vystouplé letokruhy na výrobcích v provedení dřeva nebo dýhy nelze uznat jako vadu, neboť toto je zapříčiněno vlivem působení vodou ředitelných nátěrových hmot a rozdílné struktury dřeva. Jedná se o přirozenou vlastnost dřeva, které nelze zcela zabránit.

7.19. Zboží v provedení dřeva, dýhy nebo imitace dřeva mohou mít na jednom nebo více výrobcích a jejich částech různou strukturu a odstín téže dřeviny, a tím také různé odstíny povrchové úpravy. Výrobky, které nebyly objednány nebo dodány současně, ale v jiném časovém období, mohou mít navíc oproti výrobkům objednaným nebo dodaným dříve jiný odstín povrchové úpravy. Tyto skutečnosti nelze uznat jako vady.

7.20. Změny v povrchové úpravě, které se objeví po dodání zboží, nelze uznat jako vadu, neboť se tato změna považuje za následek působení počasí, klimatických podmínek a vlastností materiálu výrobků.

7.21. U dřevěných oken a dveří mohou být v jejich dřevinách, a to zejména v materiálu meranti, otvory po hmyzu.

7.22. Prasknutí skla po dodání obecně nelze uznat jako vadu, ledaže by se jednalo o vadu, za níž prodávající odpovídá.

7.23. U oken a dveří se skly s meziskelními nebo nalepovacími mřížkami dochází ke zvýšení tepelné propustnosti skel (zhoršení izolačních vlastností). Meziskelní mřížky mohou také vibrovat mezi skly.

7.24. Optické vady na všem zboží a jeho příslušenství (škrábance, rýhy, nerovnosti, poškození, promáčknutí atd.), které nejsou viditelné při denním rozptýleném světle ze vzdálenosti 1,5 m, se nepovažují za vadu jakosti, která by způsobovala nemožnost zboží sloužit k jeho obvyklému účelu.

7.25. Lazura OM 00 neobsahuje žádné UV filtry, proto nesmí být u dřevěných oken a dveří použita na jejich vnější straně (vystaveny povětrnostním podmínkám). Lazura OM 00 musí být použita pouze do interiéru. Pokud bude použita do exteriéru, kupující postupuje v rozporu s tím, jak se má lazura používat, a prodávající nemůže garantovat nezměnění barvy, vzhledu či životnosti. Kupující v takovém případě nemůže pak uplatňovat záruku na barvu, vzhled a životnost.

7.26. Záruka ani odpovědnost za vady dle těchto obchodních podmínek se nevztahuje na montáž zboží (ať již nového nebo bazarového). Záruka ani odpovědnost za vady dle těchto obchodních podmínek se dále nevztahuje na vady vzniklé nesprávnou nebo neodbornou manipulací, nedodržením Návodu k obsluze a údržbě nebo používáním zboží v rozporu s ním, zanedbáním potřebné nebo pravidelné údržby, záměrným nebo mechanickým poškozením, neodborným zásahem, používáním zboží pro jiné účely, než je pro něj obvyklé, nesprávným používáním, běžným nebo nadměrným opotřebením, vlivem stavební konstrukce, stavební nepřipraveností v době montáže, živelními pohromami nebo zásahy vyšší moci, nesprávným čištěním, neodborným nebo nešetrným zacházením, poškozením jinou osobou než prodávajícím, jiné vady a poškození nezavinění prodávajícím ani jeho dodavateli, jakož i vady, pro něž byla na zboží poskytnuta sleva.

7.27. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje Reklamační řád prodávajícího.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Spotřebitel se se svými stížnostmi může obracet na prodávajícího prostřednictvím elektronické adresy [e-shop@oknamacek.cz, kdy informaci o vyřízení stížnosti zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Spotřebitel se se svými stížnostmi může dále obracet na Českou obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR). Více informací k tomuto zpracování najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení souvisejících se zbožím, službami nebo závodem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího, pokud v rámci objednávky zvolí, že chce odebírat newslettery.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany (uvedenou v těchto obchodních podmínkách či na webové stránce v případě prodávajícího, v případě kupujícího pak uvedenou v objednávce či uživatelském účtu kupujícího).

11.2. Zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb se považuje za došlou druhé smluvní straně třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání.

11.3 Smluvní strany můžou běžnou korespondenci také vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické adresy kupujícího uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3. Kupující nemá nárok na úhradu nákladů a kompenzaci za dopravu, telefonní hovory, poštovné a na úhradu dalších možných požadavků a nákladů spojených s návštěvou obchodního místa prodávajícího především za účelem změny kupní smlouvy, uplatnění práv z vadného plnění atp.

12.4. Pokud bude kupující zveřejňovat neúplné, zkreslené a nepravdivé skutečnosti týkající se prodeje nebo reklamace ve sdělovacích prostředcích (tisk, rádio, TV, internet, diskusní fóra atd.), nebo je bude rozšiřovat mezi obyvatelstvo, může být celá záležitost řešena ze strany prodávajícího soudní cestou za současného požadavku na finanční náhradu za ušlý zisk a poškození dobrého jména prodávajícího.

12.5. Při kontaktu kupujícího s prodávajícím nebo jeho zástupci je kupující povinen chovat se slušně, slovně ani fyzicky nenapadat zástupce a pracovníky prodávajícího a nevyhrožovat jim, a to ve všech formách styku. Veškerý nátlak a obviňování prodávajícího ze strany kupujícího mohou být ihned předány právnímu zástupci prodávajícího se všemi důkazy, písemnostmi a jinými materiály od kupujícího.

12.6. Slušné chování zástupců a pracovníků prodávajícího je standardem, případné stížnosti musí být kupujícím oznámeny podle bodu 8.3. věta první těchto obchodních podmínek nebo musí být jinou formou oznámeny vedoucímu pracovníkovi prodávajícího. Veškeré problémy mezi prodávajícím a kupujícím, u nichž bude prokazatelné, jak se co stalo, budou posuzovány na základě důkazů.

12.7. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.8. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Nádražní 1701, 696 03 Dubňany, adresa elektronické pošty eshop@oknamacek.cz, telefon 725217675.

12.9. Kupující byl seznámen a souhlasí s obsahem těchto obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je i Návod k použití a údržbě, Záruční list, Reklamační řád, Prohlášení o vlastnostech zboží a Formulář odstoupení od kupní smlouvy.

12.10. Vaše osobní údaje mohou být shromaždovány námi nebo třetími stranami, jako je Smartsupp.com, s.r.o., DIČ CZ03668681.